.NET Framework là gì ?

.NET Framework là gì?

Tháng Hai 22, 2020 ChickenIT 1

.NET Framework là một nền tảng lập trình và cũng là một nền tảng thực thi ứng dụng chủ yếu trên hệ điều hành Microsoft Windows được phát triển bởi Microsoft.
.NET Framework bao gồm tập rất nhiều thư viện lập trình và nó cũng là nơi để thực thi cho các ứng dụng.

C# là gì

C# là gì? Ứng dụng của ngôn ngữ lập trình C#

Tháng Một 2, 2020 ChickenIT 1

C#(C sharp) là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft dựa trên C++ và Java. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.
Ngôn ngữ C# được xây dựng dựa trên nền tảng là 2 ngôn ngữ rất mạnh mẽ và vô cùng phổ biến là C++ và Java nên ngôn ngữ C# không chỉ đơn giản mà còn kế thừa được những ưu điểm và hạn chế nhược điểm tối đa từ 2 ngôn ngữ lập trình trên.